Test paraprak per nivelin e gjuhes italiane

02/11/2015 16:52

Me poshte keni nje link per te matur nivelin e italishtes.

 

https://www.acad.it/test-di-italiano.html